Duomenų apsaugos ir privatumo politika

Duomenų apsaugos ir privatumo politika

IĮ „Optuma“ užtikrina, kad asmens duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu, renkami tik šioje politikoje nustatytais ir aiškiai apibrėžtais tikslais bei toliau nėra tvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu.

IĮ „Optuma“ taikydama organizacines ir technines priemones užtikrina tinkamą asmens duomenų saugumą, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo, ar sugadinimo.

IĮ „Optuma“ laikosi Lietuvos ir ES asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų:

    - 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, BDAR);

   -  Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas;

    - Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymas.

Šioje Politikoje išdėstyta:

Kokius asmens duomenis apie Jus renkame ir apdorojame ir kiek tai yra susiję su mūsų tarpusavio santykiais su Jumis kaip su klientu;

Iš kur duomenis gauname;

Kaip su tais duomenimis elgiamės;

Kaip saugome duomenis;

Kam tuos duomenis perduodame / atskleidžiame;

Kaip tvarkomės su Jūsų duomenų apsaugos teisėmis;

Kaip laikomės duomenų apsaugos taisyklių.

1. Sąvokos

Duomenų tvarkytojas - paslaugų tiekėjai, kurie teikia paslaugas (atlieka darbus) ir tvarko Jūsų duomenis IĮ „Optuma“, kaip duomenų valdytojo, vardu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus.

Duomenų subjektas – tai klientas – fizinis asmuo įsigijęs ar užsisakęs prekių iš elektroninės “BaldaiBiurui.lt” parduotuvės.

Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai.

Asmens duomenų tvarkymas – bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, klasifikavimas, grupavimas, jungimas, keitimas (papildymas ar taisymas), teikimas, paskelbimas, naudojimas, loginės ir (arba) aritmetinės operacijos, paieška, skleidimas, naikinimas ar kitoks veiksmas arba veiksmų rinkinys.

Slapukai (angl. cookies)- trumpa tekstinė informacija, kurią svetainės perduoda į jose naršančių vartotojų kompiuterius arba kitus įrenginius. Atsižvelgiant į naršyklę, ši informacija laikoma arba nedideliuose atskiruose failuose, arba įvairių svetainių įrašytų slapukų bendrajame faile. Slapukus naudoja dauguma pažangių interneto svetainių Lietuvoje ir užsienyje. Slapukus galima perduoti tik jei yra tokia pasirinktis Jūsų įrenginio nustatymuose.

Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas, siūlyti progines nuolaidas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.

Sutikimas – laisva valia išreikštas Duomenų subjekto veiksmas, kuriuo jis sutinka dėl asmens duomenų tvarkymo.

Priežiūros institucija – Valstybinė asmens duomenų apsaugos inspekcija.

2. Bendrosios nuostatos

2.2. Politikoje numatytos pagrindinės asmens duomenų rinkimo, kaupimo ir tvarkymo nuostatos.

2.3. Duomenų subjektas laikomas susipažinusiu su šia Privatumo politika ir ją perskaitęs, kai išreiškia Sutikimą tvarkyti jo Asmens duomenis.

2.3. Su šia Privatumo politika galima susipažinti ir ją atsispausdinti bet kuriuo metu elektroninėje “BaldaiBiurui.lt” interneto svetainėje.

3. Asmens duomenų rinkimo, saugojimo ir naudojimo tvarka

3.1. Mes tvarkome Jūsų asmens duomenis, kad galėtume administruoti Jūsų pirkimo procesą “BaldaiBiurui.lt” elektroninėje parduotuvėje. Norėdami užsiregistruoti “BaldaiBiurui.lt” puslapyje ir susikurti paskyrą, turite būtinai pateikti vardą, pavardę ir elektroninio pašto adresą. Norint pirkti  “BaldaiBiurui.lt” elektroninėje parduotuvėje, privalote pateikti šią informaciją:

Vardas;

Pavardė;

El. pašto adresas;

Adresas

Mobiliojo telefono numeris.

3.2. Nepateikus būtinų asmens duomenų, negalėsite vykdyti pirkimo proceso, o mes negalėsime Jums parduoti prekių arba suteikti paslaugų.

3.3. IĮ „Optuma“ saugo Jūsų asmens duomenis, nurodytus 3.1 punkte, ne ilgiau nei to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimas. Asmens duomenys paprastai saugomi tol, kol iš sutartinių santykių gali kilti pagrįstų reikalavimų arba kiek tai reikalinga IĮ „Optuma“ teisėtiems interesams įgyvendinti ir apsaugoti.

3.4. Nebereikalingi asmens duomenys sunaikinami tokiu būdu, kad šių dokumentų informaciją nebūtų galima atkurti ir atpažinti jų turinio: elektronine forma saugomi asmens duomenys sunaikinami juos ištrinant be galimybės atkurti; popieriniai dokumentai, kuriuose yra asmens duomenų, susmulkinami, o likučiai saugiu būdu sunaikinami,

3.5. Duomenų subjektas yra informuojamas, kad šiam tikslui įgyvendinti gali būti pasitelkiami duomenų tvarkytojai – kurjerių paslaugas teikiančios įmonės.

3.4. Rinkodara: kartkartėmis su Jumis susisieksime, pateikdami informacijos apie baldų pasiūlymus ir papildomus produktus naudodamiesi el. ryšio priemonėmis. Taip pat baldų užsakymo metu galėsite nurodyti, ar norite gauti tokio pobūdžio pranešimus. Be to, kiekvieną kartą gavę “BaldaiBiurui.lt” elektroninį pranešimą turėsite galimybę nurodyti, kad daugiau nebenorite gauti mūsų tiesioginės rinkodaros pasiūlymų.

3.5. Jūsų asmens duomenis apdorosime tik turėdami tam teisinį pagrindą. Teisinis pagrindas priklausys nuo priežasčių, kodėl rinkome Jūsų asmens duomenis ir kam juos naudojame.

3.6. Sutikimą duoti gali tik 16 metų amžiaus ar vyresni asmenys. Jaunesniems vaikams reikalingas vaiko tėvų ar teisėtų globėjų sutikimas.

3.7. Apibrėžiant tinkamą saugojimo laikotarpį, mes atsižvelgiame į asmens duomenų kiekį, pobūdį ir neskelbtinumą, tikslus, kuriais apdorojame Jūsų asmens duomenis, ir ar šių tikslų galime pasiekti kitomis priemonėmis. Be to, privalome atsižvelgti į laikotarpius, kuriems mums gali reikėti laikyti asmens duomenis, kad įgyvendintume savo teisinius įsipareigojimus (pvz., buhalteriniai dokumentai, lizingo sutartys ir kt. ).

3.8. Daugeliu atvejų Jūsų asmens duomenis turėsime apdoroti tam, kad galėtume su Jumis sudaryti baldų pirkimo - pardavimo sutartį. Jūsų mums pateiktą informaciją naudojame sklandžiam pirkimo proceso užtikrinimui bei užsakymo įvykdymui;

3.9. Jūsų pateikta informacija mums padeda sklandžiai bendrauti su Jumis, bei pateikti atsakymus į Jūsų užduotus klausimus;

3.10. Užsakymo metu Pirkėjo duomenis gali būti panaudoti rinkodaros tikslais. Pirkėjas gali pareikšti savo sutikimą/nesutikimą dėl jo asmens duomenų naudojimo tiesioginės rinkodaros tikslams. Tai jis gali padaryti pažymėdamas (sutinku, kad jo asmens duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais) arba nepažymėdamas varnelės (nesutinka). Duomenų valdytojas gavęs Pirkėjo sutikimą siunčia naujienlaiškį kliento nurodytu el. paštu.

3.11. Taip pat Duomenų valdytojas sudaro galimybę naujienlaiškio atsisakyti (pasirinkdamas: „atsisakyti“ naujienlaiškio pabaigoje).

3.12. Remdamiesi Jūsų duomenimis, susisiekiame su Jumis, jei pamiršote savo pirkinius arba aptikome nesklandumų, susijusių su įvykdytais užsakymais.

3.13. Pateiktus duomenis naudojame administravimo ar teisiniais tikslais: Jūsų duomenis naudojame statistinei ir rinkos analizei, klientų apklausoms, aptarnavimui ir plėtrai, arba siekiant išspręsti ginčus ar reikalavimus.

3.14. Mes siekiame nesaugoti pasenusios arba nereikalingos informacijos ir užtikrinti, kad asmens duomenys ir kita informacija apie klientus būtų nuolat atnaujinta ir teisinga.  

4. Duomenų subjekto teisių įgyvendinimas

4.1. Duomenų subjektas suteikia teisę Duomenų valdytojui rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti su juo susijusius asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta šioje Privatumo politikoje.

4.2. Sutikimą rinkti, tvarkyti, saugoti su juo susijusius asmens duomenis Duomenų subjektas gali atšaukti bet kada, o tiesioginės rinkodaros tikslu tvarkomus asmens duomenis gali atšaukti be jokio papildomo pagrindimo, kreipdamasis į Duomenų valdytoją raštu vienu iš šių būdų: 1) paštu adresu Skalvių g. 11, LT72194, Tauragė, ar; 2) elektroninio pašto adresu: info@baldaibiurui.lt iš to paties el. pašto adreso, kuris yra nurodyta sutartyje. Duomenų valdytojas gavęs tokį Duomenų subjekto pareikalavimą nedelsiant sustabdo asmens duomenų tvarkymą ir sunaikina su juo susijusius asmens duomenis. Duomenų valdytojas turi teisę netrinti asmens duomenų, jeigu turi teisėtą pagrindą juos saugoti, ypač kai reikia užtikrinti valstybės saugumą ir gynybą, viešąją tvarką, nusikaltimų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą, ginti svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus, kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

4.3. Kreipdamasis į Duomenų valdytoją dėl prekės/ siuntos pristatymo informacijos Duomenų subjektas identifikacijai turi pateikti savo vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą.

4.4. Duomenų subjektas, tinkamai save identifikavęs, pateikęs Duomenų valdytojui asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar jo notariškai patvirtintą kopiją, kuris bus naudojamas tik identifikacijai ir nebus saugomas, turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis pateikdamas Duomenų valdytojui prašymą raštu vienu iš šių būdų: paštu ar pristatydamas tiesiogiai adresu suderintu su

4.5. Jeigu su Duomenų subjekto asmens duomenimis nori susipažinti kitas asmuo, jis privalo pateikti notaro patvirtintą įgaliojimą, o advokatui duomenys teikiami tik pateikus atstovavimo sutartį bei nurodžius duomenų naudojimo tikslą.

4.6. Duomenų valdytojas, gavęs Duomenų subjekto prašymą susipažinti su tvarkomais asmens duomenis, atsakymą pateikia per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo paklausimo gavimo dienos. Atsakyme nurodoma ar su Duomenų subjektu asmens duomenys yra tvarkomi ir jei taip, tai kokie bei kam buvo teikti per paskutinius 1 (vienerius) kalendorinius metus. Atsakymas teikiamas neatlygintinai.

4.7. Jeigu susipažinęs su savo asmens duomenimis Duomenų subjektas nustato, kad asmens duomenys yra surinkti ar gauti iš neteisėtų šaltinių, ar kad asmens duomenys tvarkomi ne tais tikslais dėl kurių buvo duotas sutikimas, Duomenų subjektas turi teisę kreiptis į Duomenų valdytoją elektroniniu pašto adresu prašydamas sustabdyti tokių Asmens duomenų tvarkymo veiksmus ir (ar) ištrinti su juo susijusius asmens duomenis. Duomenų valdytojas patikrina Duomenų subjekto prašymą ir nustačius, kad prašymas yra pagrįstas, nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 d. d., patenkina Duomenų subjekto prašymą ir apie atliktus veiksmus informuoja raštu.

4.8. Tais atvejais, kai Duomenų subjektas susipažinęs su savo asmens duomenimis nustato, jog jie yra netikslūs ar neišsamūs, tinkamai save identifikavęs bei kreipdamasis raštu prašo ištaisyti ir/ar papildyti su juo susijusius asmens duomenis. Duomenų valdytojas nustatęs, kad prašymas yra pagrįstas, tvarkomus asmens duomenis pataiso ar papildo nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 d. d., ir apie atliktus veiksmus informuoja raštu.

4.9. Duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad Duomenų valdytojas jį „pamirštų“, būtent, ištrintų visus su juo susijusius duomenis, jeigu tų duomenų nereikia tikslui dėl kurio buvo rinkti ir tvarkomi ar jeigu Duomenų subjektas atšaukia duotą sutikimą, ar jeigu duomenys tvarkomi pažeidžiant teisės aktų reikalavimus. Duomenų valdytojas tokį prašymą patenkina pagrįstai nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 d. d. ir informuoja Duomenų subjektą apie atliktus veiksmus.

4.10. Duomenų subjektas, manydamas, kad tvarkant jo asmens duomenis buvo pažeisti jo teisėti interesai, turi teisę kreiptis į Priežiūros instituciją.

6. Slapukų naudojimas

6.1. Siekdami pagerinti Jūsų patirtį lankantis  elektroninėje “BaldaiBiurui.lt” svetainėje, naudojame slapukus (angl. cookies) – nedideles tekstinės informacijos daleles, kurios automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Slapukų surinkta informacija leidžia mums užtikrinti Jūsų galimybę naršyti patogiau, teikti Jums patrauklius pasiūlymus bei daugiau sužinoti apie mūsų svetainės naudotojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek svetainę, tiek Jūsų aptarnavimą

6.2. Jūs galite pasirinkti, ar norite priimti slapukus. Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės. Daugiau informacijos apie slapukus ir kaip juos blokuoti rasite interneto svetainėje http://www.allaboutcookies.org

6.3.Asmeniniai kliento duomenys slapukų pagalba nėra kaupiami.  

7. Baigiamosios nuostatos

7.1. Duomenų valdytojas ir pirkėjas, būdamas asmens duomenų subjektu, savo bendradarbiavimą grindžia sąžiningumo ir teisėtumo principais.

7.2. Visi pranešimai, susiję su asmens duomenų tvarkymu, Duomenų valdytojui yra pateikiami elektroniniu paštu info@baldaibiurui.lt. Duomenų valdytojas, gavęs Pirkėjo užklausimą, atsakymą pateikia Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu.

7.3. Jeigu Jums kelia susirūpinimą IĮ „Optuma“ veiksmai/neveikimas, kuriais galimai nesilaikoma šio privatumo pranešimo arba teisės aktų reikalavimų, galite kreiptis į mus bet kuriuo Jums patogiu būdu: el. paštu info@baldaibiurui.lt arba telefonu +370 64609666. 


Visais klausimais, susijusiais su asmens duomenų tvarkymu, prašome kreiptis el. pašto adresu info@baldaibiurui.lt arba telefonu +370 64609666.

Informuojame, jog siekdami tinkamai identifikuoti besikreipiančius asmenis, galime iš Jūsų pareikalauti papildomos informacijos.