Prekių gražinimas

PREKIŲ GARANTIJŲ TAIKYMO IR PREKIŲ GRĄŽINIMO TAISYKLĖS


I.  BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1.  Prekių garantijų taikymo ir grąžinimo taisyklės (toliau tekste - “Taisyklės”) nustato sąlygas ir aplinkybes, kuriomis įsigytos prekės elektroninėje “BaldaiBiurui.lt” parduotuvėje bus grąžinamos ar/ir keičiamos bei nustatomos įsigyjamų elektroninėje “BaldaiBiurui.lt” parduotuvėje prekių garantinės sąlygos.

1.2.  Šių Taisyklių privalo laikytis Pirkėjas perkantis prekes elektroninėje “BaldaiBiurui.lt” parduotuvėje. Taisyklės  galioja  fiziniams ir juridiniams asmenims. Taisyklės taip pat yra privalomos ir Pardavėjui bei jo darbuotojams.

1.3.  Šios taisyklės yra parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civilinio Kodekso nuostatomis bei parduodamų elektroninėje “BaldaiBiurui.lt” parduotuvėje prekių gamintojų nurodymais ir rekomendacijomis.

II.  PREKIŲ GARANTIJA

2.1.   Pardavėjas garantuoja, kad elektroninėje “BaldaiBiurui.lt” parduotuvėje parduodamos prekės yra kokybiškos ir atitinka visus tai prekių grupei taikomus keliamus reikalavimus bei kokybės standartus. Prekių garantijos apima prekės vertę. Prekės garantija neapima prekės montavimo, demontavimo, transportavimo ar kitų papildomų kaštų.

2.2.     Pardavėjo elektroninėje “BaldaiBiurui.lt” parduotuvėje parduodamoms prekėms taikomas Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas prekių garantinis terminas, kuris gali skirtis, jeigu elektroninėje “BaldaiBiurui.lt” parduotuvėje parduodamų prekių gamintojas prekei yra nustatęs ilgesnį ir/ar trumpesnį garantinį terminą.

2.3.     Visoms Pardavėjo elektroninėje “BaldaiBiurui.lt” parduotuvėje parduodamoms prekėms suteikiama yra gamintojo garantija, kurios terminai ir kitos sąlygos nurodytos prekių aprašymuose bei prekių garantiniuose talonuose. Pirkėjas dėl elektroninėje “BaldaiBiurui.lt” parduotuvėje  įsigyjamai prekei taikomo garantinio termino ir sąlygų gali kreiptis į Pardavėją, elektroninės “BaldaiBiurui.lt” parduotuvės tinklalapyje, skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis, nurodant norimos įsigyti prekės kodą.

2.4.     Visoms Pardavėjo elektroninėje “BaldaiBiurui.lt” parduotuvėje parduodamoms prekėms garantija teikiama tik prekei nustatytą garantinį laikotarpį dėl gamintojo broko ar akivaizdžių prekės trūkumų/defektų. Natūralus prekės susidėvėjimas ar jos savybių pasikeitimas nelaikomas prekių kokybės trūkumu. Natūralaus medžio tekstūros ir atspalvio nevienodumai, nelaikomi prekių kokybės trūkumu.

2.5. Pardavėjo elektroninėje “BaldaiBiurui.lt” parduotuvėje parduodamoms prekėms garantijos galiojimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo prekių perdavimo Pirkėjui dienos.

2.6.    Išimtys ir atvejai, kuriais Pardavėjo elektroninėje “BaldaiBiurui.lt” parduotuvėje įsigytai prekei (-ėms) netaikoma gamintojo ar įstatymo nustatyta prekės garantija:

2.6.1.  Pardavėjo elektroninėje “BaldaiBiurui.lt” parduotuvėje įsigyta prekė buvo naudojama ne pagal paskirtį;

2.6.2. Pardavėjo elektroninėje “BaldaiBiurui.lt” parduotuvėje įsigytų prekių laikymo, transportavimo, eksploatavimo sąlygos neatitinka gamintojo ir/ar Pardavėjo nustatytų sąlygų;

2.6.3.  kai Pardavėjo elektroninėje “BaldaiBiurui.lt” parduotuvėje įsigytos prekės buvo pažeistos mechaniškai (naminių gyvūnų padaryta žala prekėms, dūžis, įbrėžimas ir pan.);

2.6.4.  kai Pardavėjo elektroninėje “BaldaiBiurui.lt” parduotuvėje įsigytos prekės buvo sugadintos tyčia ir/ar dėl didelio neatsargumo (pav. prekės užpiltos kava, vandeniu arba kitu skysčiu);

2.6.5.  kai Pardavėjo elektroninėje “BaldaiBiurui.lt” parduotuvėje įsigytos prekės buvo netinkamai valomos, buvo naudojami šarminiai ir kt. tokio pobūdžio prekėms netinkami valikliai ir dėl to buvo sugadintos prekės;

2.6.6.   prekių defektams atsiradusiems dėl gaisro, avarijos, įskaitant ėdrių chemikalų poveikį, sprogimo, taršos, užliejimo, užšalimo, žaibo, nerūpestingumo, vandalizmo ar pažeidimų vežant, sandėliuojant Pardavėjo elektroninėje “BaldaiBiurui.lt” parduotuvėje įsigytas prekes;

2.6.7.  prekių pažeidimams dėl dėmių, nudegimų, įpjovimų, griovelių, trinties, atsitiktinių įspaudimų;

2.6.8.  prekėms dėl spalvos išblukimo ar pasikeitimo;

2.6.9.  Pardavėjo elektroninėje “BaldaiBiurui.lt” parduotuvėje įsigytoms prekėms, kurios buvo sugadintos prekių montavimo darbų eigoje ar nesilaikant prie prekės pridėtos montavimo (surinkimo) instrukcijos;

2.6.10.   Pardavėjo elektroninėje “BaldaiBiurui.lt” parduotuvėje įsigytoms prekėms, kurios buvo sumontuotos su akivaizdžiais defektais, kuriuos buvo galima pastebėti prekių montavimo metu;

2.6.11.   Pardavėjo elektroninėje “BaldaiBiurui.lt” parduotuvėje įsigytoms prekėms, kurių montavimui buvo panaudoti ne Pardavėjo/gamintojo rekomenduoti klijai ar/ir kitos reikalingos montavimo medžiagos;

2.6.12.   Pardavėjo elektroninėje “BaldaiBiurui.lt” parduotuvėje įsigytoms prekėms, kurios buvo remontuojamos Pirkėjo arba trečiųjų asmenų;

2.6.13. Pardavėjo elektroninėje “BaldaiBiurui.lt” parduotuvėje įsigytoms prekėms, prekėms, jei pažeistos eksploatavimo sąlygos;

2.6.14.   Pardavėjo elektroninėje “BaldaiBiurui.lt” parduotuvėje įsigytos prekės nukentėjo dėl ,,Force majaure” (susidariusių nenugalimos jėgos aplinkybių).  

2.7.   Pirkėjas garantiniu laikotarpiu pastebėjęs elektroninėje “BaldaiBiurui.lt” parduotuvėje įsigytų prekių trūkumus/defektus, laisva forma raštu turi informuoti Pardavėją apie esamus prekės trūkumus/defektus, Pardavėjo elektroninės “BaldaiBiurui.lt” parduotuvės tinklalapyje, skyriuje „Kontaktai“ nurodytu elektroninio pašto adresu, pateikdamas pareiškimą (elektroniniu laišku) ir jam priimtinus sprendimo būdus, kartu pateikdamas prekės įsigijimo dokumentą (pridėdama originali sąskaita faktūra, kuri buvo gauta su prekėmis) ir esant galimybei prie pareiškimo Pirkėjas turi pridėti prekių trūkumų/defektų fotonuotraukos.

2.8. Pardavėjas elektroninės “BaldaiBiurui.lt” parduotuvės tinklalapyje, skyriuje „Kontaktai“ nurodytu elektroninio pašto adresu, gavęs Pirkėjo rašytinį pareiškimą dėl elektroninėje “BaldaiBiurui.lt” parduotuvėje įsigytų prekių trūkumų/defektų, Pirkėjui raštu (Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu) pateikia atsakymą per 10 darbo dienų nuo Pirkėjo rašytinio pareiškimo gavimo dienos. Šis terminas gali būti pratęstas dėl gamintojo atliekamo prekės kokybės tyrimo, bet neilgiau nei 1 mėnuo.

2.9.    Pardavėjas sprendimą dėl garantinių įsipareigojimų vykdymo, Pirkėjui pateikia raštu, Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu, nurodydamas sprendime, kokiais būdais ir kokiomis aplinkybėmis tenkinamas/netenkinamas Pirkėjo pareiškimas, kokiais terminais bus įvykdomi Pardavėjo garantiniai įsipareigojimai.

2.10.    Pardavėjas elektroninėje “BaldaiBiurui.lt” parduotuvėje įsigytų prekių gamybos defektus, įsipareigoja pašalinti per 50 darbo dienų nuo sprendimo pateikimo Pirkėjui. Išimtiniais atvejais, dėl gamintojo sprendimo, šis terminas gali būti pratęstas.

2.11.   Jeigu elektroninėje “BaldaiBiurui.lt” parduotuvėje įsigytų prekių gamybos defektai turi būti šalinami prekių gamykloje, Pirkėjas privalo atiduoti prekę (arba jos dalį) gamintojo atstovui. Gamintojas neprivalo suteikti pirkėjui baldo pakaitalo remonto laikotarpiui.

2.12.   Jeigu Pirkėjas neleidžia gamintojui šalinti gamybinio defekto arba atsisako suteikti prekę (ar jos dalį) remontui gamykloje, traktuojama, kad Pirkėjas atsisako teisės į nemokamą garantinį aptarnavimą, numatytą prekės garantijos talone.

2.13. Pardavėjas/Gamintojas nėra atsakingas už elektroninėje “BaldaiBiurui.lt” parduotuvėje įsigytų prekių trūkumus/defektus, kurie buvo aptarti su Pirkėju, arba apie kuriuos Pirkėjas žinojo ar turėjo žinoti įsigyjant prekę (prekės įsigytos iš ekspozicijos, įsigyta brokuota prekė, ir kt.).

III. PREKIŲ GRĄŽINIMAS IR KEITIMAS.

3.1.  Parduotų prekių trūkumus, jei įmanoma, pašalinsime, nekokybiškas prekes pakeisime ar priimsime atgal, vadovaudamiesi “Mažmeninės prekybos taisyklėmis”, patvirtintomis 2014 m. liepos 22 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 738, Civilinio kodekso 6.228(10) straipsnyje numatytais atvejais ir (ar) kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais bei taikomais teisės aktais. 

3.2. Kokybiškos prekės Pirkėjo prašymu keičiamos arba grąžinamos per 14 dienų nuo prekės perdavimo Pirkėjui dienos (jei siunčiama, nuo pristatymo dienos).

3.3. Prekės grąžinimui priimamos Pirkėjui savo lėšomis pristačius jas į IĮ „Optuma“ saloną ne vėliau kaip per 14 dienų nuo pranešimo apie prekių atsisakymą pateikimo dienos. IĮ „Optuma“ atsakingam darbuotojui patvirtinus, jog grąžinama prekė yra tinkamos būklės, pinigai grąžinami į pirkėjo nurodytą banko sąskaitą per 14 dienų nuo pranešimo apie prekių atsisakymą pateikimo, jei prekės per tą laiką grąžinamos IĮ „Optuma“.

3.4. Kokybiškos prekės gali būti grąžinamos TIK,  jeigu jos yra: – originalioje ir tvarkingoje pakuotėje (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė); – nesugadintos paties Pirkėjo; – nenaudotos ir nepraradusios prekinės išvaizdos, t.y. turi būti nepažeistos etiketės, pakuotės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt. (šio punkto reikalavimai netaikomi tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė); – tos pačios komplektacijos, kaip ir buvo pateikta Pirkėjui. – grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo; – grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą (pridėti originalią sąskaitą faktūrą, kuri buvo gauta su prekėmis) bei būtina užpildyti ir pasirašyti grąžinimo formą.

3.5. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina pateikti raštišką prašymą, nurodant prekės grąžinimo priežastį, ir pridėti prekės pirkimą patvirtinantį dokumentą.

3.6. Pardavėjas ne vėliau kaip per 14 dienų nuo Pirkėjo raštiško kokybiškų prekių atsisakymo gavimo dienos grąžina Pirkėjui pinigus ar pakeičia prekes į Pirkėjo pageidaujamas kitas, jei tuo metu jas turi sandėlyje. Tačiau Pirkėjas tokiu atveju privalo padengti tiesiogines prekės grąžinimo (ir papildomas siuntimo, jei prekės keičiamos) išlaidas.

3.7.Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko 5.4 punkte nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.

3.8. Pagal specialius užsakymus atvežtos ar mūsų pagamintos kokybiškos prekės yra Nekeičiamos ir Negrąžinamos.

3.9. Pirkėjas neturi teisės atsisakyti nuotolinės sutarties sudarytos elektroninėje “BaldaiBiurui.lt” parduotuvėje, jeigu nuotolinė sutartis sudaryta dėl pagal specialius Pirkėjo nurodymus pagamintų prekių (nestandartiniai matmenys), kurios nėra iš anksto pagamintos ir jos yra gaminamos atsižvelgiant į Pirkėjo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą (atsižvelgiant į Pirkėjo spalvos, audinio, gobeleno ir kitos medžiagos pasirinkimą) arba dėl prekių, kurios yra pritaikytos Pirkėjo asmeninėms reikmėms.

3.10.  Jeigu pristatyta Pirkėjui prekė neatitinka kokybės reikalavimų, Pirkėjas savo pasirinkimu turi teisę per Lietuvos Respublikos Civilinio Kodekso 6.338 straipsnyje nurodytą terminą:

3.11. reikalauti iš Pardavėjo, kad Pardavėjas neatlygintinai per protingą terminą pašalintų prekės trūkumus, jei trūkumus įmanoma pašalinti;

3.12.    reikalauti iš Pardavėjo, kad Pardavėjas neatlygintinai pakeistų netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke, išskyrus atvejus, kai trūkumai yra nedideli arba jie atsirado dėl Pirkėjo kaltės;

3.13. reikalauti iš Pardavėjo, kad Pardavėjas atitinkamai sumažintų prekės kainą;

3.14. reikalauti iš Pardavėjo, kad Pardavėjas grąžintų sumokėtą prekės kainą ir atsisakyti nuotolinės sutarties sudarytos elektroninėje “BaldaiBiurui.lt” parduotuvėje, kai netinkamos kokybės prekės pardavimas yra esminis užsakymo pažeidimas.

3.15. Pirkėjas neturi teisės nutraukti nuotolinės sutarties sudarytos elektroninėje “BaldaiBiurui.lt” parduotuvėje, jeigu prekės trūkumas yra mažareikšmis.

3.16.. Grąžindamas prekes Pirkėjas pristato savo lėšomis.

IV.  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

6.1.  Šios Taisyklės gali būti keičiamos, Pardavėjo sprendimu, aktualią versiją paskelbiant elektroninės “BaldaiBiurui.lt” parduotuvės internetiniame tinklalapyje.

6.2.Šios Taisyklės įsigalioja, jas paskelbus elektroninės “BaldaiBiurui.lt” parduotuvės internetiniame tinklalapyje.