Prekių Pirkimo-Pardavimo taisyklės

PREKIŲ PIRKIMO-PARDAVIMO TAISYKLĖS

I.  BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1.  Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau "Taisyklės"), jas patvirtinus Pirkėjui (susipažinus su Taisyklėmis bei pažymėjus varnelę prie teiginio "Susipažinau su “BaldaiBiurui.lt” taisyklėmis ir su jomis sutinku"), yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu “BaldaiBiurui.lt” internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos.
1.2. Šios taisyklės yra parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civilinio Kodekso nuostatomis bei parduodamų elektroninėje “BaldaiBiurui.lt” parduotuvėje prekių gamintojų nurodymais ir rekomendacijomis.
1.3. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus.
1.4. Pirkti mūsų elektroninėje parduotuvėje turi teisę:
1.4.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t.y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka
1.4.2. nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas;
1.4.3. juridiniai asmenys;
1.4.4. visų aukščiau nurodytų asmenų įgalioti atstovai.
1.5. Pirkėjas, patvirtindamas Taisykles, patvirtina, kad, remiantis jis turi teisę pirkti prekes “BaldaiBiurui.lt” internetinėje parduotuvėje.
1.6. Iškilus būtinybei ar esant Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytoms aplinkybėms, Pardavėjas turi teisę pakeisti ar papildyti Taisykles. Apie tai Pirkėjai bus informuojami prisijungę prie “BaldaiBiurui.lt” arba pirkdami prekes pirma kartą po naujų taisyklių įsigaliojimo.
1.7. Pirkėjas privalo susipažinti su Pardavėjo patvirtinta Privatumo politika. Sutikimą arba nesutikimą su konkrečiais Pirkėjo Asmens duomenų naudojimo būdais Pirkėjas išreiškia Privatumo politikoje numatyta tvarka.2.8. Jei pardavėjui numatyta teisė ar pareiga pateikti dokumentus ar informaciją Pirkėjui elektroniniu paštu, visais atvejais už veikiančio ir Pirkėjui priklausančio elektroninio pašto adreso pateikimą.
2. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA
2.1. Užsisakyti prekes internetinėje parduotuvėje “BaldaiBiurui.lt” gali ir registruoti, ir neregistruoti vartotojai.
2 2.2. Pirkėjas užsakydamas prekes atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus savo asmens duomenis: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą.
2.3. Pirkėjas patvirtindamas šias Taisykles sutinka, jog jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo elektroninėje parduotuvėje “BaldaiBiurui.lt” tikslais.
2.4. Pirkėjas, sutikdamas, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje tikslu, taip pat sutinka, kad jo nurodytais elektroninio pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui įvykdyti.
2.5. Pirkėjas darydamas užsakymą gali pareikšti savo sutikimą/nesutikimą dėl jo asmens duomenų naudojimo tiesioginės rinkodaros tikslams. Tai jis padaro pažymėdamas (sutinku, kad jos asmens duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais) arba nepažymėdamas varnelės (nesutinka). Pardavėjas naujienlaiškį siunčia kelis kartus per mėnesį Pirkėjo nurodytu el. paštu ir sudaro galimybes atsisakyti naujienlaiškio (naujienlaiškio pabaigoje yra pasirinkimas: „atsisakyti“ – Pirkėjas paspaudęs nuorodą daugiau nebegaus naujienlaiškio).
2.6. Pardavėjas patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti asmens duomenys bus tvarkomi tik prekių ir paslaugų pardavimo elektroninėje parduotuvėje “BaldaiBiurui.lt” Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros (išskyrus atvejus, kai Pirkėjas atsisako, jog jo asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslu) tikslais. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Pardavėjo partnerius, teikiančius prekių pristatymo ar kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik LR teisės aktais.
2.7. Nustatytas 1 metų asmens duomenų saugojimo terminas, nuo paskutinio apsipirkimo elektroninėje parduotuvėje.
2.8. Apmokėjimas už prekes vyksta elektroninės bankininkystės būdu naudojantis įdiegta "AB SEB bankas" sistema.   
3. PIRKĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI
3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes Parduotuvėje vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.
3.2 Pirkėjas “BaldaiBiurui.lt” svetainėje gali registruotis. Atlikdamas registraciją - pirkėjas privalo užpildyti registracijos formą.
3.3 Pirkėjas privalo registracijos formoje ar nesiregistruodamas ir vykdydamas pirkimą pateikti teisingą, tikslią ir išsamią informaciją apie save, atsakydamas į klausimus, kurie 3 pateikiami registracijos ar pirkimo formoje. Taip pat pirkėjas įsipareigoja (jei yra registruotas vartotojas) šią informaciją, jei ji pasikeičia - atnaujinti.
3.4. Pirkėjo teisė atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties yra įgyvendinama vadovaujantis LR Civilinio kodekso 6.228-10 straipsnio „Vartotojų teisė atsisakyti nuotolinės sutarties ir ne prekybos patalpose sudarytos sutarties“ 1 dalimi ir 2014 m. Liepos 22 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 738 patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“
3.5. Pirkėjas teise atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama, nebuvo surinkta ir liko originalioje pakuotėje.
3.6. Pirkėjas, įsigijęs netinkamos kokybės prekę iš “BaldaiBiurui.lt” internetinės parduotuvės, turi teisę: 1) reikalauti iš pardavėjo nemokamai pašalinti daikto trūkumus, 2) reikalauti pardavėjo nemokamai pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke, 3) reikalauti iš pardavėjo atitinkamai sumažinti kainą, 4) vienašališkai nutraukti sutartį ir pareikalauti grąžinti sumokėtą sumą.
3.7. Pirkėjas privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Taisyklių nustatyta tvarka.
3.8. Jeigu pasikeičia Pirkėjo užsakymo formoje pateikti duomenys, jis privalo nedelsdamas apie juos informuoti Pardavėją.
3.9. Pirkėjas, naudodamasis “BaldaiBiurui.lt” internetine parduotuve, įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetinėje parduotuvėje bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.
4. PARDAVĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI
4.1. Jei pirkėjas pateikia neteisingą informaciją – Pardavėjas turi teisę sustabdyti arba nutraukti pirkėjo registravimą/pirkimą ir atsisakyti pirkėjui teikti savo paslaugas.
4.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti Parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ir/ar sustabdyti jam galimybę naudotis Parduotuve,  panaikinti Pirkėjo registraciją bei kreiptis į teisėsaugos institucijas dėl Pirkėjo įvykdytų pažeidimų ar piktybinių veiksmų.
4.3. Pardavėjas turi teisę, prieš tai elektroniniu paštu informavęs Pirkėją, anuliuoti užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs Taisyklėse įvardijamus apmokėjimo už prekes/paslaugas būdus, nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas nuo užsakymo patvirtinimo.
4.4. Pardavėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.
4.5. Pardavėjas įsipareigoja gerbti bei saugoti Pirkėjo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą Parduotuvės registracijos ar pirkimo formoje, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytus atvejus.
4.6. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes jo nurodytu adresu. Jei Pirkėjas užsakymo metu nurodė klaidingą informaciją/adresą – Pardavėjas neatsako už šį duomenų neatitikimą.
4.7. Pardavėjas turi teisę dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, pasiūlyti analogišką arba kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) dienų, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas už prekes.
4.8. Pardavėjas turi teisę skelbti įvairias akcijas ar specialius išpardavimus elektroninėje parduotuvėje esančioms prekėms/paslaugoms. Taip pat turi teisę pasitelkti įvairias rinkodaros priemones siekiant viešinti ar pagerinti parduodamų prekių matomumą ir pan.
4.9. Pardavėjas turi teisę vienašališkai ir be atskiro įspėjimo pakeisti prekių ar prekių akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Tokiu būdu išlieka prekių pirkimo – pardavimo metu tarp Pardavėjo ir Pirkėjo atsiradę įsipareigojimai.
5. PREKIŲ PRISTATYMAS
5.1 Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo adresą, pašto kodą.
5.2 Pirkėjas užsakymo metu patvirtina, kad prekę (-es) priims pats nurodytu konkrečiu adresu. Tokiu atveju, jei Pirkėjas negali atsiimti prekių pats pirkimo metu nurodytu adresu, jis neturi teisęs reikšti nepasitenkinimą bei priekaištus Pardavėjui dėl prekių pristatymo ne pirkimo metu nurodytam asmeniui.
5.3 Prekės pirkimo metu nurodytu adresu bus pristatomos per kurjerį arba BaldaiBiurui.lt transportu. Pristatymas visoje Lietuvoje už papildomą nurodytą www.BaldaiBiurui.lt mokestį .
5.4 Jei pageidaujama prekė yra sandėlyje, Pardavėjas įsipareigoja ją pristatyti per 2-5 darbo dienas nuo užsakymo pateikimo (nebent prie konkrečios prekės nurodomas kitas pristatymo terminas). Šis punktas nėra taikomas, jei užsakymo per nurodyta terminą neina įvykdyti dėl Force majeure aplinkybių. Visais atvejai, kai prekių pristatymas gali užtrukti ilgiau nei nurodta šiame punkte – Pardavėjas įsipareigoja informuoti apie tai Pirkėją.
5.5 Jei pageidaujama prekė yra sandėlyje, tačiau prekių pristatymas pageidaujamas į užsienio šalis, užsakymas gali būti įvykdytas per 10-60 dienų.
5.6 Visais atvejais pristatymo terminas pagal individualius užsakymus - derinamas atskirai.
5.7 Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.
5.8 Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta pateikiama sugadintoje arba kitaip pažeistoje pakuotėje, tai pat jeigu siuntoje pateikiamos neužsakytos prekės.
5.9 Pirkėjas visais atvejais pristatymo metu pastebėjęs pakuotės pažeidimus privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo dokumente/akte nurodyti pastabas dėl šių pažeidimų. Tai Pirkėjas privalo padaryti dar dalyvaujant kurjeriui. Neatlikus tokių veiksmų Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, susijusių su pakuotės pažeidimais, kurių Pirkėjas nepažymėjo kurjerio prekės pristatymo dokumente. 
6. PREKIŲ/PASLAUGŲ KAINA BEI ATSISKAITYMAS
6.1 Apmokėjimas elektroninėje parduotuvėje “BaldaiBiurui.lt” vykdomas internetu naudojantis elektronine bankininkyste po to, kai Pirkėjas, suformavęs pirkimo krepšelį ir išsiusntęs užsakymą gauna iš Pardavėjo suformuotą sąskaitą faktūrą.
6.2 Vykdant apmokėjimą naudojantis elektronine bankininkyste, Pirkėjui suformuojamas mokėjimas pagal jo pageidaujamą prekių/paslaugų užsakymą.
6.3 Pinigus Pirkėjas perveda į Pardavėjo internetinės parduotuvės sąskaitą. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, kadangi visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje.
6.4 Pardavėjas įsipareigoja vykdyti užsakymą tik nuo to momento, kai Pirkėjo už prekes/paslaugas pervedama suma yra Pardavėjo sąskaitoje.
6.5 Prekių kaina Pardavėjo internetinėje parduotuvėje “BaldaiBiurui.lt” nurodoma eurais.
7. PREKIŲ PRISTATYMAS
7.1.  Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjui prekes per sutartyje nurodytą terminą. Šis terminas netaikomas tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtinais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo klausimus.
7.2. Prekes Pirkėjo sąskaita  pristato Pardavėjas ar Pardavėjo įgaliotas vežėjas arba prekes pasiima pats Pirkėjas savo sąskaita. Už prekių užnešimo ar prekių surinkimo paslaugas Pirkėjas moka papildomai pagal nustatytas paslaugų kainas.
7.3. Pirkėjas gali atsiimti prekes nemokamai Pardavėjo prekių atsiėmimo punkte, esančiame adresu Kauno g. 102, Marijampolė. Užsakytas prekes būtina atsiimti ne vėliau kaip per 3 ( tris ) darbo dienas, skaičiuojant nuo Pardavėjo patvirtinimo, kad užsakymas paruoštas gavimo momento.
7.4. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
7.5. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.
7.6. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Pardavėju arba jo įgaliotu atstovu patikrinti siuntos būklę. Pirkėjui pasirašius sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos perdavimo – priėmimo dokumente, laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad pristatytos siuntos pakuotė pažeista (suglamžyta, šlapia ar kitaip išoriškai pažeista), Pirkėjas privalo tai pažymėti sąskaitoje-faktūroje (važtaraštyje) ar kitame siuntos 6 perdavimo – priėmimo dokumente bei, dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui, surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui neatlikus šių veiksmų, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių Pirkėjas nepažymėjo aukščiau nustatyta tvarka.
7.7. Pristačius prekes pirkėjo nurodytu adresu, laikoma, kad prekės Pirkėjui yra perduotos, nepriklausomai, ar prekes faktiškai priima Pirkėjas, ar bet kuris kitas asmuo, priėmęs prekes nurodytu adresu.
8. PREKIŲ KOKYBĖ IR GARANTIJA
8.1.   Pardavėjas garantuoja, kad elektroninėje “BaldaiBiurui.lt” parduotuvėje parduodamos prekės yra kokybiškos ir atitinka visus tai prekių grupei taikomus keliamus reikalavimus bei kokybės standartus. Prekių garantijos apima prekės vertę. Prekės garantija neapima prekės montavimo, demontavimo, transportavimo ar kitų papildomų kaštų.
8.2.     Pardavėjo elektroninėje “BaldaiBiurui.lt” parduotuvėje parduodamoms prekėms taikomas Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas prekių garantinis terminas, kuris gali skirtis, jeigu elektroninėje “BaldaiBiurui.lt” parduotuvėje parduodamų prekių gamintojas prekei yra nustatęs ilgesnį ir/ar trumpesnį garantinį terminą.
8.3.     Visoms Pardavėjo elektroninėje “BaldaiBiurui.lt” parduotuvėje parduodamoms prekėms suteikiama yra gamintojo garantija, kurios terminai ir kitos sąlygos nurodytos prekių aprašymuose bei prekių garantiniuose talonuose. Pirkėjas dėl elektroninėje “BaldaiBiurui.lt” parduotuvėje  įsigyjamai prekei taikomo garantinio termino ir sąlygų gali kreiptis į Pardavėją, elektroninės “BaldaiBiurui.lt” parduotuvės tinklalapyje, skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis, nurodant norimos įsigyti prekės kodą.
8.4.     Visoms Pardavėjo elektroninėje “BaldaiBiurui.lt” parduotuvėje parduodamoms prekėms garantija teikiama tik prekei nustatytą garantinį laikotarpį dėl gamintojo broko ar akivaizdžių prekės trūkumų/defektų. Natūralus prekės susidėvėjimas ar jos savybių pasikeitimas nelaikomas prekių kokybės trūkumu. Natūralaus medžio tekstūros ir atspalvio nevienodumai, nelaikomi prekių kokybės trūkumu.
8.5. Pardavėjo elektroninėje “BaldaiBiurui.lt” parduotuvėje parduodamoms prekėms garantijos galiojimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo prekių perdavimo Pirkėjui dienos.
8.6.    Išimtys ir atvejai, kuriais Pardavėjo elektroninėje “BaldaiBiurui.lt” parduotuvėje įsigytai prekei (-ėms) netaikoma gamintojo ar įstatymo nustatyta prekės garantija:
8.6.1.  Pardavėjo elektroninėje “BaldaiBiurui.lt” parduotuvėje įsigyta prekė buvo naudojama ne pagal paskirtį;
8.6.2. Pardavėjo elektroninėje “BaldaiBiurui.lt” parduotuvėje įsigytų prekių laikymo, transportavimo, eksploatavimo sąlygos neatitinka gamintojo ir/ar Pardavėjo nustatytų sąlygų;
8.6.3. kai Pardavėjo elektroninėje “BaldaiBiurui.lt” parduotuvėje įsigytos prekės buvo pažeistos mechaniškai (naminių gyvūnų padaryta žala prekėms, dūžis, įbrėžimas ir pan.); 7 8.6.4.  kai Pardavėjo elektroninėje “BaldaiBiurui.lt” parduotuvėje įsigytos prekės buvo sugadintos tyčia ir/ar dėl didelio neatsargumo (pav. prekės užpiltos kava, vandeniu arba kitu skysčiu);
8.6.5.  kai Pardavėjo elektroninėje “BaldaiBiurui.lt” parduotuvėje įsigytos prekės buvo netinkamai valomos, buvo naudojami šarminiai ir kt. tokio pobūdžio prekėms netinkami valikliai ir dėl to buvo sugadintos prekės;
8.6.6.   prekių defektams atsiradusiems dėl gaisro, avarijos, įskaitant ėdrių chemikalų poveikį, sprogimo, taršos, užliejimo, užšalimo, žaibo, nerūpestingumo, vandalizmo ar pažeidimų vežant, sandėliuojant Pardavėjo elektroninėje “BaldaiBiurui.lt” parduotuvėje įsigytas prekes;
8.6.7.  prekių pažeidimams dėl dėmių, nudegimų, įpjovimų, griovelių, trinties, atsitiktinių įspaudimų;
8.6.8.  prekėms dėl spalvos išblukimo ar pasikeitimo;
8.6.9.  Pardavėjo elektroninėje “BaldaiBiurui.lt” parduotuvėje įsigytoms prekėms, kurios buvo sugadintos prekių montavimo darbų eigoje ar nesilaikant prie prekės pridėtos montavimo (surinkimo) instrukcijos;
8.6.10.   Pardavėjo elektroninėje “BaldaiBiurui.lt” parduotuvėje įsigytoms prekėms, kurios buvo sumontuotos su akivaizdžiais defektais, kuriuos buvo galima pastebėti prekių montavimo metu;
8.6.11.   Pardavėjo elektroninėje “BaldaiBiurui.lt” parduotuvėje įsigytoms prekėms, kurių montavimui buvo panaudoti ne Pardavėjo/gamintojo rekomenduoti klijai ar/ir kitos reikalingos montavimo medžiagos;
8.6.12.   Pardavėjo elektroninėje “BaldaiBiurui.lt” parduotuvėje įsigytoms prekėms, kurios buvo remontuojamos Pirkėjo arba trečiųjų asmenų;
8.6.13. Pardavėjo elektroninėje “BaldaiBiurui.lt” parduotuvėje įsigytoms prekėms, prekėms, jei pažeistos eksploatavimo sąlygos;
8.6.14.   Pardavėjo elektroninėje “BaldaiBiurui.lt” parduotuvėje įsigytos prekės nukentėjo dėl ,,Force majaure” (susidariusių nenugalimos jėgos aplinkybių). 
8.7.   Pirkėjas garantiniu laikotarpiu pastebėjęs elektroninėje “BaldaiBiurui.lt” parduotuvėje įsigytų prekių trūkumus/defektus, laisva forma raštu turi informuoti Pardavėją apie esamus prekės trūkumus/defektus, Pardavėjo elektroninės “BaldaiBiurui.lt” parduotuvės tinklalapyje, skyriuje „Kontaktai“ nurodytu elektroninio pašto adresu, pateikdamas pareiškimą (elektroniniu laišku) ir jam priimtinus sprendimo būdus, kartu pateikdamas prekės įsigijimo dokumentą (pridėdama originali sąskaita faktūra, kuri buvo gauta su prekėmis) ir esant galimybei prie pareiškimo Pirkėjas turi pridėti prekių trūkumų/defektų fotonuotraukos.
8.8. Pardavėjas elektroninės “BaldaiBiurui.lt” parduotuvės tinklalapyje, skyriuje „Kontaktai“ nurodytu elektroninio pašto adresu, gavęs Pirkėjo rašytinį pareiškimą dėl elektroninėje “BaldaiBiurui.lt” parduotuvėje įsigytų prekių trūkumų/defektų, Pirkėjui raštu (Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu) pateikia atsakymą per 10 darbo dienų nuo 8 Pirkėjo rašytinio pareiškimo gavimo dienos. Šis terminas gali būti pratęstas dėl gamintojo atliekamo prekės kokybės tyrimo, bet neilgiau nei 1 mėnuo.
8.9.    Pardavėjas sprendimą dėl garantinių įsipareigojimų vykdymo, Pirkėjui pateikia raštu, Pirkėjo nurodytu elektroninio pašto adresu, nurodydamas sprendime, kokiais būdais ir kokiomis aplinkybėmis tenkinamas/netenkinamas Pirkėjo pareiškimas, kokiais terminais bus įvykdomi Pardavėjo garantiniai įsipareigojimai.
8.10.    Pardavėjas elektroninėje “BaldaiBiurui.lt” parduotuvėje įsigytų prekių gamybos defektus, įsipareigoja pašalinti per 50 darbo dienų nuo sprendimo pateikimo Pirkėjui. Išimtiniais atvejais, dėl gamintojo sprendimo, šis terminas gali būti pratęstas.
8.11.   Jeigu elektroninėje “BaldaiBiurui.lt” parduotuvėje įsigytų prekių gamybos defektai turi būti šalinami prekių gamykloje, Pirkėjas privalo atiduoti prekę (arba jos dalį) gamintojo atstovui. Gamintojas neprivalo suteikti pirkėjui baldo pakaitalo remonto laikotarpiui.
8.12.   Jeigu Pirkėjas neleidžia gamintojui šalinti gamybinio defekto arba atsisako suteikti prekę (ar jos dalį) remontui gamykloje, traktuojama, kad Pirkėjas atsisako teisės į nemokamą garantinį aptarnavimą, numatytą prekės garantijos talone.
8.13. Pardavėjas/Gamintojas nėra atsakingas už elektroninėje “BaldaiBiurui.lt” parduotuvėje įsigytų prekių trūkumus/defektus, kurie buvo aptarti su Pirkėju, arba apie kuriuos Pirkėjas žinojo ar turėjo žinoti įsigyjant prekę (prekės įsigytos iš ekspozicijos, įsigyta brokuota prekė, ir kt.).
9. PREKIŲ GRĄŽINIMAS IR KEITIMAS.
9.1.  Parduotų prekių trūkumus, jei įmanoma, pašalinsime, nekokybiškas prekes pakeisime ar priimsime atgal, vadovaudamiesi “Mažmeninės prekybos taisyklėmis”, patvirtintomis 2014 m. liepos 22 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 738, Civilinio kodekso 6.228(10) straipsnyje numatytais atvejais ir (ar) kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais bei taikomais teisės aktais. 
9.2. Kokybiškos prekės Pirkėjo prašymu keičiamos arba grąžinamos per 14 dienų nuo prekės perdavimo Pirkėjui dienos (jei siunčiama, nuo pristatymo dienos).
9.3. Prekės grąžinimui priimamos Pirkėjui savo lėšomis pristačius jas į IĮ „Optuma“ saloną ne vėliau kaip per 14 dienų nuo pranešimo apie prekių atsisakymą pateikimo dienos. IĮ „Optuma“ atsakingam darbuotojui patvirtinus, jog grąžinama prekė yra tinkamos būklės, pinigai grąžinami į pirkėjo nurodytą banko sąskaitą per 14 dienų nuo pranešimo apie prekių atsisakymą pateikimo, jei prekės per tą laiką grąžinamos IĮ „Optuma“.
9.4. Kokybiškos prekės gali būti grąžinamos TIK,  jeigu jos yra: – originalioje ir tvarkingoje pakuotėje (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė); – nesugadintos paties Pirkėjo; – nenaudotos ir nepraradusios prekinės išvaizdos, t.y. turi būti nepažeistos etiketės, 9 pakuotės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt. (šio punkto reikalavimai netaikomi tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė); – tos pačios komplektacijos, kaip ir buvo pateikta Pirkėjui. – grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo; – grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą (pridėti originalią sąskaitą faktūrą, kuri buvo gauta su prekėmis) bei būtina užpildyti ir pasirašyti grąžinimo formą.
9.5. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina pateikti raštišką prašymą, nurodant prekės grąžinimo priežastį, ir pridėti prekės pirkimą patvirtinantį dokumentą.
9.6. Pardavėjas ne vėliau kaip per 14 dienų nuo Pirkėjo raštiško kokybiškų prekių atsisakymo gavimo dienos grąžina Pirkėjui pinigus ar pakeičia prekes į Pirkėjo pageidaujamas kitas, jei tuo metu jas turi sandėlyje. Tačiau Pirkėjas tokiu atveju privalo padengti tiesiogines prekės grąžinimo (ir papildomas siuntimo, jei prekės keičiamos) išlaidas.
9.7.Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko 5.4 punkte nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.
9.8. Pagal specialius užsakymus atvežtos ar mūsų pagamintos kokybiškos prekės yra Nekeičiamos ir Negrąžinamos.
9.9.Pirkėjas neturi teisės atsisakyti nuotolinės sutarties sudarytos elektroninėje “BaldaiBiurui.lt” parduotuvėje, jeigu nuotolinė sutartis sudaryta dėl pagal specialius Pirkėjo nurodymus pagamintų prekių (nestandartiniai matmenys), kurios nėra iš anksto pagamintos ir jos yra gaminamos atsižvelgiant į Pirkėjo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą (atsižvelgiant į Pirkėjo spalvos, audinio, gobeleno ir kitos medžiagos pasirinkimą) arba dėl prekių, kurios yra pritaikytos Pirkėjo asmeninėms reikmėms.
9. 10.   Jeigu pristatyta Pirkėjui prekė neatitinka kokybės reikalavimų, Pirkėjas savo pasirinkimu turi teisę per Lietuvos Respublikos Civilinio Kodekso 6.338 straipsnyje nurodytą terminą:
9.11. reikalauti iš Pardavėjo, kad Pardavėjas neatlygintinai per protingą terminą pašalintų prekės trūkumus, jei trūkumus įmanoma pašalinti;
9.12. reikalauti iš Pardavėjo, kad Pardavėjas neatlygintinai pakeistų netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke, išskyrus atvejus, kai trūkumai yra nedideli arba jie atsirado dėl Pirkėjo kaltės;
9.13. reikalauti iš Pardavėjo, kad Pardavėjas atitinkamai sumažintų prekės kainą;
9.14. reikalauti iš Pardavėjo, kad Pardavėjas grąžintų sumokėtą prekės kainą ir atsisakyti nuotolinės sutarties sudarytos elektroninėje “BaldaiBiurui.lt” parduotuvėje, kai netinkamos kokybės prekės pardavimas yra esminis užsakymo pažeidimas.
9.15.Pirkėjas neturi teisės nutraukti nuotolinės sutarties sudarytos elektroninėje “BaldaiBiurui.lt” parduotuvėje, jeigu prekės trūkumas yra mažareikšmis.
9.16. Grąžindamas prekes Pirkėjas pristato savo lėšomis.
10. ATSAKOMYBĖ 
10.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už registracijos ar pirkimo formoje pateiktų duomenų teisingumą.
10.2 Jei Pirkėjas registracijos ar pirkimo formoje pateikia netikslius duomenis, Pardavėjas neatsako už nekokybišką paslaugos suteikimą ar kitus dėl netikslių duomenų pateikimo atsiradusius padarinius bei susiklosčiusias aplinkybes.
10.3 Pirkėjas pats atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį turi teisę laikyti Pirkėju ir dėl to neatsako už galimus pažeidimus.
10.4 Jei Pirkėjas nesusipažino su pirkimo taisyklėmis - Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės.
10.5 Pirkėjas visiškai atsako už padarytus veiksmus naudojantis elektronine parduotuve BaldaiBiurui.lt. Jei nustatomi pažeidimai bei kitokie piktybiniai veiksmai siekiant pakenkti parduotuvei – informacija perduodama atitinkamoms teisėsaugos institucijoms.
10.6 Už pirkimo ir pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis elektronine parduotuve BaldaiBiurui.lt, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
10.7 Taip pat patvirtinama, jog Pardavėjas turi teisę elektroninėje parduotuvėje www.daugdaug.lt viešinti kitų tinklalapių nuorodas ar reklaminius skydelius, tačiau Pardavėjas nėra atsakingas už reklamuojamuose subjektuose esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja, neatstovauja toms įmonėms ar asmenims.
10.8 Draudžiama be raštiško Pardavėjo sutikimo viešinti ar kitaip naudoti internetinėje parduotuvėje BaldaiBiurui.lt esančią tekstinę, grafinę ar kitokią medžiagą.
11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
11.1.  Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis LR teisės aktais.
11.2. Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma LR teisė.
11.3. Šios Taisyklės gali būti keičiamos, Pardavėjo sprendimu, aktualią versiją paskelbiant elektroninės “BaldaiBiurui.lt” parduotuvės internetiniame tinklalapyje.
11.4.Šios Taisyklės įsigalioja, jas paskelbus elektroninės “BaldaiBiurui.lt” parduotuvės internetiniame tinklalapyje.